Sanofi

SYARAT PENGGUNAAN

Penggunaan

Semua kandungan pada laman web ini adalah hak milik kumpulan syarikat SANOFI dan dilindungi oleh hak cipta. Kebenaran untuk menggunakan dokumen (seperti kertas putih, siaran akhbar, helaian data dan Soalan Lazim) dari laman web ini diberikan, dengan syarat bahawa (1) notis ini muncul dalam semua salinan dan, khususnya, kedua-dua notis hak cipta dan notis kebenaran ini muncul, (2) penggunaan apa-apa dokumen dari laman web ini adalah untuk maklumat, media dan penggunaan bukan komersial atau peribadi sahaja dan tidak akan disalin atau disiarkan di mana-mana komputer rangkaian atau disiarkan dalam media komersial, dan (3) tiada pengubahsuaian mana-mana dokumen dibuat. Penggunaan lain disalin atau dihantar semula melainkan dibenarkan secara nyata oleh syarikat SANOFI tertentu yang memiliki hak-hak ini.

Fasal Penyangkalan

Semua usaha yang munasabah telah dibuat untuk memasukkan maklumat yang tepat dan terkini laman web ini. Walau bagaimanapun, kumpulan syarikat SANOFI dan/atau pembekal masing-masing tidak membuat pernyataan mengenai kesesuaian maklumat yang terkandung dalam dokumen dan grafik berkaitan yang disiarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan. Semua dokumen dan grafik berkaitan disediakan 'sepertimana' tanpa jaminan dalam apa jua bentuk. Kumpulan syarikat SANOFI dan/atau pembekal masing-masing dengan ini menafikan semua jaminan dan syarat berhubung dengan maklumat ini, termasuk semua jaminan dan syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran. Semua akses dan penggunaan serta kandungan terserah atas risiko pengguna sendiri. Tiada dalam sebarang keadaan entiti kumpulan syarikat SANOFI dan/atau pembekal masing-masing bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit atau apa jua kerugian akibat kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tindakan tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pelaksanaan maklumat yang boleh didapati daripada laman web ini.

Dokumen mengenai produk farmasi tidak bertujuan untuk digunakan sebagai alternatif kepada nasihat dengan pakar kesihatan atau profesional lain yang berkelayakan. Jika anda perlu mendapatkan nasihat pada masalah kesihatan tertentu sila hubungi profesional penjagaan kesihatan.

Dokumen-dokumen dan grafik berkaitan yang diterbitkan pada pelayan ini mungkin termasuk ketidaktepatan teknikal atau kesilapan menaip. Perubahan secara berkala ditambah kepada maklumat yang terkandung di sini. Kumpulan syarikat SANOFI dan/atau pembekal masing-masing boleh membuat penambahbaikan dan/atau perubahan dalam produk dan/atau program yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa.

Notis mengenai perisian, dokumen dan perkhidmatan yang boleh didapati dalam laman web ini

Tiada dalam sebarang keadaan SANOFI dan/atau pembekal masing-masing bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi khas, langsung, tidak langsung atau berbangkit atau apa jua kerugian akibat kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tindakan tort lain , yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pelaksanaan perisian, dokumen, penyediaan atau kegagalan untuk menyediakan perkhidmatan, atau maklumat yang boleh didapati daripada pelayan ini.

Pautan ke laman web pihak ketiga

Pautan dalam bahagian ini akan membolehkan anda meninggalkan laman web SANOFI ini. Laman web yang dipautkan bukan di bawah kawalan syarikat SANOFI dan tiada entiti dalam kumpulan syarikat SANOFI bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman web yang dipautkan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan atau kemas kini kepada laman-laman tersebut. Mana-mana entiti dalam kumpulan syarikat SANOFI juga tidak bertanggungjawab untuk siaran web atau sebarang bentuk penghantaran yang diterima daripada mana-mana laman yang dipautkan. Pautan ini disediakan kepada anda hanya sebagai kemudahan, dan kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan oleh kumpulan syarikat SANOFI laman web ini.

Notis hak cipta

Hak cipta © 2017 SANOFI. Hak cipta terpelihara.

Notis tanda dagangan

Nama dagang produk SANOFI yang dirujuk di sini, sama ada atau tidak terdapat dalam huruf tebal atau dengan simbol tanda dagang ®, adalah tanda dagangan entiti kumpulan syarikat SANOFI. Nama-nama syarikat sebenar dan produk yang dinyatakan di sini mungkin tanda dagangan pemilik masing-masing. Penggunaan tanda dagangan ini, nama syarikat SANOFI dan logo syarikat, kecuali seperti yang dibenarkan di dalam ini, adalah dilarang dan boleh melanggar undang-undang.

Produk yang dibincangkan di sini mempunyai nama dagangan yang berbeza, pelabelan, persembahan produk dan kekuatan yang berbeza di negara-negara yang berbeza. Sila hubungi syarikat gabungan tempatan sekiranya penjelasan diminta.

Pertanyaan dan Maklum Balas

Pertanyaan dan maklum balas lain yang ditujukan kepada SANOFI melalui laman web ini tidak seharusnya mengandungi soalan mengenai perkara-perkara kesihatan peribadi atau tentang produk preskripsi sahaja tertentu tetapi hendaklah diajukan kepada profesional penjagaan kesihatan. Sekiranya mana-mana pengguna dokumen-dokumen ini memberi respons dengan maklumat yang merangkumi data maklum balas, seperti soalan, komen, cadangan, atau yang seumpamanya mengenai kandungan dokumen itu, maklumat itu hendaklah disifatkan sebagai tidak sulit dan kumpulan syarikat SANOFI tidak bertanggungjawab dalam apa jua bentuk berkenaan dengan maklumat itu dan hendaklah bebas untuk mengeluarkan semula, menggunakan, mendedahkan dan menyebarkan maklumat ini kepada orang lain tanpa had.